پرداخت

روش های مختلفی برای پرداخت در اندازه های کپسول وجود دارد.

ما پرداخت را با چند ارز قبول می کنیم.

ما جزئیات کارت اعتباری را ذخیره نمی کنیم و همچنین جزئیات مشتری را با شخص ثالث به اشتراک نمی گذاریم.

×