Төлбөр

Капсулын хэмжээг төлөх хэд хэдэн арга байдаг.

Бид төлбөрийг олон валютаар хүлээн авдаг.

Бид зээлийн картын дэлгэрэнгүй мэдээллийг хадгалдаггүй бөгөөд хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй хуваалцдаггүй.

×