ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸੰਖੇਪ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੈਪਸੂਲ ਅਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡੇ” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ” ਸ਼ਬਦ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਸੂਲ ਅਕਾਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ “ਸੇਵਾ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (“ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ”, “ਸ਼ਰਤਾਂ”) ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ. ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਗਾਹਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ IONOS ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਭਾਗ 1 – STਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ).

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

ਭਾਗ 2 – ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ), ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ੍ਰਿਪਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ()) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ; ਅਤੇ (ਅ) ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ .ਾਲਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ. ਨੈਟਵਰਕ ਓਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡੁਪਲਿਕੇਟ, ਕਾਪੀ, ਵੇਚਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ .

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ.

ਭਾਗ 3 – ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮੁੱ accurateਲੇ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ’ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹੈ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ.

ਖੰਡ 4 – ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੀਮਤ ਬਦਲਾਵ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਭਾਗ 5 – ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ exclusiveਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਭਾਗ – – ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾCOUNTਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ / ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਲਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ.

ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ.

ਭਾਗ 7 – ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੂਲ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਪੁਟ.

ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ “ਜਿਵੇਂ ਕਿ” ਅਤੇ “ਜਿੰਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਸਮੇਤ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ). ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਭਾਗ 8 – ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਭਾਗ 9 – ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਜੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਦਰਾਜ਼) ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ, ਭਾਵੇਂ onlineਨਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਕ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੋ. (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ,’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘), ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾੱਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (1); (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ; ਜਾਂ (3) ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.

ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਘੜਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. .

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੁੱ to ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.

ਭਾਗ 10 – ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ.

ਭਾਗ 11 – ਗਲਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ, ਕੀਮਤਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ) .

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ. ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਰੀਖ, ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਭਾਗ 12 – ਮਨਜੂਰ ਉਪਯੋਗ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: (ਏ) ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; (ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ; (ਸੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ; (ਡੀ) ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ; ()) ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਜਾਤ, ਉਮਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਪਮਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਬਦਨਾਮੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਡਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ; (f) ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ; (ਜੀ) ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਤ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ; (ਐਚ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ; (i) ਸਪੈਮ, ਫਿਸ਼, ਫਰਮ, ਬਹਾਨਾ, ਮੱਕੜੀ, ਘੁੰਮਣਾ, ਜਾਂ ਖੁਰਚਣਾ; (ਜੇ) ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; ਜਾਂ (ਕੇ) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ.

ਭਾਗ 13 – ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ; ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ. ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ’ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ‘ਅਤੇ’ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ‘ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਡ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਹੰ .ਣਸਾਰਤਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਅਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੰਟਰਨਸ, ਸਪਲਾਇਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕੀ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਗੁਆਏ ਮੁਨਾਫੇ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬਚਤ, ਡੇਟਾ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਟੋਰ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ), ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ (ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਪੋਸਟ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ orਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਭਾਗ 14 – ਸੰਕੇਤ

ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਇੰਟਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਭਾਗ 15 – ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੇਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.

ਭਾਗ 16 – ਨਿਯਮ

ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਚਣਗੀਆਂ.

ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ. ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਭਾਗ 17 – ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ.

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ , ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ).

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ.

ਭਾਗ 18 – ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਈਜ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਭਾਗ 19 – ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਭਾਗ 20 – ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ enquiries@capsulesizes.com ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

×