Thanh toán

Có một số cách để thanh toán trên Kích thước viên con nhộng.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ.

Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không chia sẻ thông tin chi tiết của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

×